نرم افزارهای دانلودی

خرید نسخه فیزیکی Windows 10

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/b6afc1e99300ee9f250bb96348d40a382b66c006_1610432170.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سیستم عامل Windows 10 + Driver Pack 2021 نشر جی بی تیم

سیستم عامل Windows 10 + Driver Pack 2021 نشر جی بی تیم
سیستم عامل Windows 10 + Driver Pack 2021 نشر جی بی تیم
۳۹,۰۰۰
٪۳۶
۲۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4cfed8bb67ec5ba20a68660c4b5773dfd54e3ab8_1595855607.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سیستم عامل Windows 10 UEFI نشر بلوط

سیستم عامل Windows 10 UEFI نشر بلوط
سیستم عامل Windows 10 UEFI نشر بلوط
۲۵,۰۰۰
٪۲۸
۱۸,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/9a58b9cc2a355194bb709893e8a16de7d31f6b64_1613203102.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سیستم عامل Windows 10 Professional نشر بلوط

سیستم عامل Windows 10 Professional نشر بلوط
سیستم عامل Windows 10 Professional نشر بلوط
۳۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/527a9f401f777fe81fbe26a598afc3216f01e69d_1613220474.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سيستم عامل Windows 10 UEFI Ready 20H2 2009 نشر جي بي تيم

سيستم عامل Windows 10 UEFI Ready 20H2 2009 نشر جي بي تيم
سيستم عامل Windows 10 UEFI Ready 20H2 2009 نشر جي بي تيم
۳۲,۰۰۰ تومان

خرید نسخه فیزیکی Driver Pack

خرید نسخه فیزیکی Microsoft Office

خرید نسخه فیزیکی مجموعه نرم افزارهای  Assistant

خرید نسخه فیزیکی مجموعه کامل نرم افزار

فهرست