نرم افزارهای دانلودی

خرید نسخه فیزیکی Windows 10

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/b6afc1e99300ee9f250bb96348d40a382b66c006_1610432170.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سیستم عامل Windows 10 + Driver Pack 2021 نشر جی بی تیم

سیستم عامل Windows 10 + Driver Pack 2021 نشر جی بی تیم
سیستم عامل Windows 10 + Driver Pack 2021 نشر جی بی تیم
۳۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/47507cf4b84b5edbb4fb8811816ce69cb6da569d_1614778502.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سیستم عامل Windows Collection 7 / 8.1 /10 New نشر جی بی تیم

سیستم عامل Windows Collection 7 / 8.1 /10 New نشر جی بی تیم
سیستم عامل Windows Collection 7 / 8.1 /10 New نشر جی بی تیم
۳۲,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/7fc4c562b0fa7ded3568a2c60906d37ef7c8b496_1613453449.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سیستم عامل Windows 10+Office 2019 نشر جی بی تیم

سیستم عامل Windows 10+Office 2019 نشر جی بی تیم
سیستم عامل Windows 10+Office 2019 نشر جی بی تیم
۳۲,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/9423281423f12485f48845c14ce48b5638bfa931_1620037720.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سیستم عامل Windows 10 21H1 UEFI Support All Edition نشر گردو

سیستم عامل Windows 10 21H1 UEFI Support All Edition نشر گردو
سیستم عامل Windows 10 21H1 UEFI Support All Edition نشر گردو
۳۹,۵۰۰ تومان

خرید نسخه فیزیکی Driver Pack

خرید نسخه فیزیکی Microsoft Office

خرید نسخه فیزیکی مجموعه نرم افزارهای  Assistant

خرید نسخه فیزیکی مجموعه کامل نرم افزار

فهرست