نرم افزارهای دانلودی

خرید نسخه فیزیکی Windows 10

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/b6afc1e99300ee9f250bb96348d40a382b66c006_1610432170.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سیستم عامل Windows 10 + Driver Pack 2021 نشر جی بی تیم

سیستم عامل Windows 10 + Driver Pack 2021 نشر جی بی تیم
سیستم عامل Windows 10 + Driver Pack 2021 نشر جی بی تیم
۳۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/47507cf4b84b5edbb4fb8811816ce69cb6da569d_1614778502.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سیستم عامل Windows Collection 7 / 8.1 /10 New نشر جی بی تیم

سیستم عامل Windows Collection 7 / 8.1 /10 New نشر جی بی تیم
سیستم عامل Windows Collection 7 / 8.1 /10 New نشر جی بی تیم
۳۲,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/7fc4c562b0fa7ded3568a2c60906d37ef7c8b496_1613453449.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سیستم عامل Windows 10+Office 2019 نشر جی بی تیم

سیستم عامل Windows 10+Office 2019 نشر جی بی تیم
سیستم عامل Windows 10+Office 2019 نشر جی بی تیم
۳۲,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/988548303749031a71644fc94093b742109d6c4e_1625930978.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سیستم عامل Windows 10 21H1 Full Edition نشر پرنیان

سیستم عامل Windows 10 21H1 Full Edition نشر پرنیان
سیستم عامل Windows 10 21H1 Full Edition نشر پرنیان
۱۵,۷۳۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/f537e126145d0025999aed83ad4b34abf75812c4_1621833129.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سیستم عامل Windows 10 + Driverpack نشر بلوط

سیستم عامل Windows 10 + Driverpack نشر بلوط
سیستم عامل Windows 10 + Driverpack نشر بلوط
۳۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/58b674bbb3584c24ef57dc1c3b44cb9743ad0e9a_1609836967.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سیستم عامل Windows 10 20H2 Build 19042.508 نشر نوین پندار

سیستم عامل Windows 10 20H2 Build 19042.508 نشر نوین پندار
سیستم عامل Windows 10 20H2 Build 19042.508 نشر نوین پندار
۳۴,۸۰۰
٪۶۵
۱۲,۳۰۰ تومان

خرید نسخه فیزیکی Driver Pack

خرید نسخه فیزیکی Microsoft Office

خرید نسخه فیزیکی مجموعه نرم افزارهای  Assistant

خرید نسخه فیزیکی مجموعه کامل نرم افزار

مجموعه نرم افزاری JB Pack 2021 نشر جی بی تیم

٪

۱۸۰,۰۰۰ تـومـان

٪

تـومـان

مجموعه نرم افزار JB Mac Pack 2021 نشر جی بی تیم

٪

۱۸۰,۰۰۰ تـومـان

٪

تـومـان

فهرست